Nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradnih iger na družbenih omrežjih (OK dobrote Facebook in  OK dobrote

 

Podatki o organizatorju nagradnih iger

Organizator aktivacije in nagradnih iger OK DOBROTE (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje OK dobrote, Jure Bregar s.p. (v nadaljevanju: organizator), Gospodinjska ul.8, 1000 Ljubljana.
Namen nagradne igre je promocija podjetja OK dobrote, Jure Bregar s.p. V nagradni igri sodelujoči sodelujejo v žrebu nagrade, predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger.
 

Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe. Sodelovanje v nagradni igri ni odvisno od nakupa katerega koli izdelka OK Dobrot.

 

Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradnih iger ter Politiko zasebnosti I OK dobrote, Jure Bregar s.p., ki jih je določil organizator, in le-te tudi sprejemajo. Določbe o varstvu osebnih podatkov so objavljeni na povezavi: https://www.okdobrote.si/pogoji-poslovanja

Žreb nagrajencev organizatorja je dokončen, zoper njega ni mogoča pritožba in ga ni potrebno utemeljiti. Nagradne igre potekajo v skladu s slovensko zakonodajo, splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre pa pričnejo veljati z dnem 09.09.2021 do preklica.

 

Način sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči na Facebook strani OK DOBROTE ali na Instagram strani OK DOBROTE pod posamezno Facebook ali Instagram objavo le-to komentirati in jo všečkati- Posamezni sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar so upravičeni le do ene nagrade.

Čas trajanja nagradne igre, nagradni sklad in davčne obveznosti

Nagradne igre imajo ob posamezni objavi na Facebooku ali Instagramu natančno opredeljen čas trajanja igre, obenem se v posamezni objavi opredeli tudi nagradni sklad (vrednost nagrade). Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

 

Če vrednost posameznih nagrad na Facebooku ali na Instagramu ne presega 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede ter se vrednost nagrade ne všteva v davčno osnovo prejemnikov. Organizatorja bremeni plačilo vseh davkov v zvezi s podelitvijo nagrade (vključno z DDV-jem). Druge davčne obveznosti v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo prejemnike nagrad. Vrednost nagrad je maloprodajna z vključenim DDV.

 

Določanje nagrajencev in pravica do podelitve nagrade

Nagrajence se določi z žrebom izmed vseh sodelujočih, ki so na Facebook ali Instagram strani pod posamezno objavo ustrezno odgovorili na vprašanje, ki je zapisano v objavi.

Nagrada se podeli, razen če nagrajenci Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger ne izpolnjujejo ali delujejo v nasprotju le-teh, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade ali v zahtevanem roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila organizatorja nagradne igre o prejemu nagrade svojih podatkov ne pošljejo organizatorju. Prav tako se nagrada ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način širijo sovražni govor.

 

V teh primerih je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. Organizator z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado se ne ponovi.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajence o postopku izročitve nagrade izvajalec obvesti v komentarju pod posamezno Facebook ali Instagram nagradno igro. Nagrajenci so dolžni organizatorju na elektronski naslov info@okdobrote.si ali v zasebno sporočilo OK DOBROTE Facebooka ali OK DOBROTE Instagrama javiti svoje podatke (ime in priimek ter naslov) v roku 3 delovnih dni. Nagrajenci nagrado prevzamejo na lokaciji, ki je dogovorjena z organizatorjem, ali pa se jo jim pošlje po navadni ali e-pošti.

 

Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za:

 

•  nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,

•  nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka ali Instagrama,

•  izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo,

•  kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,

•  sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

•  kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

 

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre OK dobrote, Jure Bregar s.p., Gospodinjska ul.8, 1000 Ljubljana, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe podeljevanja nagrad v skladu s temi splošnimi pogoji.

Nagrajenci morajo upravljavcu na njegov poziv posredovati podatke (ime, priimek in naslov) za namen podeljevanja nagrade. Če nagrajenci upravljavcu v roku ne posredujejo podatkov, se šteje, da odstopajo od darilne pogodbe in nagrade ne morejo prejeti.

Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Sodelujoči imajo poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri, in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih podatkov. Nagrajenci, katerih osebne podatke upravljavec za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti hrani še 10 let od zaključka nagradne igre, obdelavi podatkov ne morejo ugovarjati, lahko pa zahtevajo prenosljivost podatkov. Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo oddelku, pristojnemu za varstvo osebnih podatkov na info@okdobrote.si.

 

Ostale odločbe

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih ige. Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in z njo strinja.

Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 09.09.2021